Algemene voorwaarden

CherGoodFood

Algemene voorwaarden

Definities

 1. CherGoodFood – Cakes & Catering : CherGoodFood – Cakes & Catering , gevestigd te Delft onder KvK nr. 78166993
 2. Klant: degene met wie CherGoodFood – Cakes & Catering een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: CherGoodFood – Cakes & Catering en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten
  en leveringen van diensten of producten door of namens CherGoodFood – Cakes & Catering .
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
  derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die CherGoodFood – Cakes & Catering hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele
  overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders
  vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die CherGoodFood – Cakes & Catering hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of
  die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan CherGoodFood – Cakes & Catering te allen tijde wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door CherGoodFood – Cakes & Catering vastgesteld op grond
  van de werkelijk bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van CherGoodFood – Cakes & Catering , geldend voor
  de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door CherGoodFood – Cakes & Catering een totaalbedrag zijn
  overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet
  kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. CherGoodFood – Cakes & Catering is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient CherGoodFood – Cakes & Catering de klant tijdig te
  laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten
  vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 9. CherGoodFood – Cakes & Catering heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal CherGoodFood – Cakes & Catering prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met CherGoodFood – Cakes & Catering op te zeggen indien hij
  niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is CherGoodFood – Cakes & Catering gerechtigd een
  rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een
  maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
  verschuldigd aan CherGoodFood – Cakes & Catering .
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag CherGoodFood – Cakes & Catering zijn verplichtingen opschorten totdat
  de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
  van CherGoodFood – Cakes & Catering op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door CherGoodFood – Cakes & Catering ,
  dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan CherGoodFood – Cakes & Catering te betalen.

 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan CherGoodFood – Cakes &
Catering te verrekenen met een vordering op CherGoodFood – Cakes & Catering .

 

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,
  ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van CherGoodFood – Cakes & Catering die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van CherGoodFood – Cakes & Catering de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor
CherGoodFood – Cakes & Catering enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. CherGoodFood – Cakes & Catering voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
  eisen van goed vakmanschap uit.
 2. CherGoodFood – Cakes & Catering heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten
  verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het
  eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat CherGoodFood – Cakes & Catering tijdig kan beginnen aan de
  uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat CherGoodFood – Cakes & Catering tijdig kan beginnen aan de
  uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de
  klant.

 

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de
  overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan CherGoodFood – Cakes & Catering .
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,
  gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet
  anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert CherGoodFood – Cakes & Catering de betreffende
  bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door CherGoodFood – Cakes & Catering redelijkerwijs verlangde
  informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op,
  dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Duur van de overeenkomst

 1. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend
  omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met
  inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming
  van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk-zaamheden een termijn
  overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over-schrijding van deze termijn moet de klant
  CherGoodFood – Cakes & Catering schriftelijk in gebreke stellen.

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart CherGoodFood – Cakes & Catering tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de
door CherGoodFood – Cakes & Catering geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

 1. De klant dient een door CherGoodFood – Cakes & Catering geleverd product of verleende dienst zo spoedig
  mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
  mocht verwachten, dan dient de klant CherGoodFood – Cakes & Catering daarvan zo spoedig mogelijk, doch in
  ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen CherGoodFood – Cakes & Catering uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de
  tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat CherGoodFood –
  Cakes & Catering in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat
  CherGoodFood – Cakes & Catering gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn
  overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan CherGoodFood – Cakes & Catering .
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling CherGoodFood – Cakes & Catering ook
daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als CherGoodFood – Cakes & Catering een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan CherGoodFood – Cakes &
Catering verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid CherGoodFood – Cakes & Catering

 1. CherGoodFood – Cakes & Catering is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor
  zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien CherGoodFood – Cakes & Catering aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor
  directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. CherGoodFood – Cakes & Catering is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst,
  gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien CherGoodFood – Cakes & Catering aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door
  een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door
  een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
  factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
  indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
  ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van CherGoodFood – Cakes & Catering vervalt in elk geval 12 maanden
na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het
bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer CherGoodFood – Cakes & Catering toerekenbaar
  tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe
  betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door CherGoodFood – Cakes & Catering niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat CherGoodFood – Cakes & Catering in verzuim is.
 3. CherGoodFood – Cakes & Catering heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn
  verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien CherGoodFood – Cakes &
 4. Catering kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn
  verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van CherGoodFood –
  Cakes & Catering in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan CherGoodFood – Cakes
  & Catering kan worden toegerekend in een van de wil van CherGoodFood – Cakes & Catering onafhankelijke
  situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt
  verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van CherGoodFood – Cakes &
  Catering kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals
  burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of
  andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,
  stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
  werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor CherGoodFood – Cakes & Catering 1 of meer verplichtingen
  naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat CherGoodFood – Cakes & Catering
  er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
  overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. CherGoodFood – Cakes & Catering is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook
  niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen
of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. CherGoodFood – Cakes & Catering is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal CherGoodFood – Cakes & Catering zoveel mogelijk vooraf met de klant
  bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
  zeggen.

 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
  voorafgaande schriftelijke instemming van CherGoodFood – Cakes & Catering .
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
  Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
  overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt
  komt van wat CherGoodFood – Cakes & Catering bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar CherGoodFood – Cakes & Catering is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet
  dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 24 juni 2020.